4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Nástup devátých ročníků

  Zprávy ze školy

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci.
Protože se nezadržitelně blíží konec školní roku, posílám vám pokyny k jeho organizaci. Od pondělí 8.6. nastoupí do školy i někteří žáci II. stupně a tím splníme všechny požadavky ministerstva školství. Musíme tedy myslet na závěrečné práce tohoto zvláštního školního roku.
1/ Učebnice třídní učitelé vyberou za použití rukavic /jsou na sekretariátu/ obvyklým způsobem, uloží je na tři dny do karantény v kabinetech a pak teprve předají  správcům učebnic.  S dětmi, které jsou ve škole, to bude snadné a s těmi co ve škole nejsou, si musí domluvit termíny mimo.
2/Klasifikace se uzavře k 12.6.2020.
3/ Konec školního roku proběhne již v pátek 26.6.2020. Nemá žádný smysl ho natahovat do dalšího týdne. Je proto i ministerstvo. Na 29.6. a 30.6. vyhlašuji ředitelské volno. 
4/ Vysvědčení bychom rozdali na etapy. V určité hodiny by toho 26.6. přišly poloviny tříd a v určitý čas ty druhé. Aby se potkalo co nejméně dětí, nepustíme najednou ani všechny třídy. Vchody do školy použijeme stejně jako v případě docházky II. stupně.: áčkové třídy bočním vchodem u tělocvičny, béčkové třídy bočním vchodem u školní jídelny a céčkové třídy bočním vchodem u chemie. Bude jim změřena teplota, vydezinfikují si ruce a půjdou do tříd k převzetí vysvědčení. Pak je zase stejným vchodem vypustíme ven.
Časy a skupiny: 
8.00 - 1. poloviny tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 7.A, 7.B, 7.C
8.30 – 2.poloviny tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 7.A, 7.B. 7.C
9.00 – 1. poloviny tříd 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B, 8.C
9.30 – 2. poloviny tříd 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B. 8.C
10.00 – 1.poloviny tříd 3.A, 3.B, 6.A, 6.B, 6.C, 9.A, 9.B, 9.C
10.30 – 2.poloviny tříd 3.A, 3.B, 6.A, 6.B 6.C 9.A, 9.B, 9.C

Přeji vám všem krásné léto a pevné zdraví . Mgr.Herčík Bohumil.

 Vloženo: Martin Píša - 03.06.2020 v 13:37Zobrazit všechny zprávy ze školy

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020


 1. Základní škola Kolín III., Lipanská 420

 1.                           Název směrnice:

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020


 1. Č.j.:   216/20

Účinnost od: 25.5.2020

Spisový znak: A.4

Počet příloh:0

Skartační znak: A  5


Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tyto zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.I. 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:


 1. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu:


Ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce března. V souvislosti s mimořádnými opatřeními tak mohlo dojít k situaci, že žák nemohl být z objektivních důvodů hodnocen v tomto náhradním termínu. V takových případech je nutné žákovi stanovit nový náhradní termín, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách, a to z důvodu zásahu vyšší moci. Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto novém termínu, nebude žák za první pololetí hodnocen (podle § 52 odst. 2 věty poslední školského zákona).


 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů: 


 1. hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. března 2020

 2. podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 3. podpůrně ze všech podkladů /pouze kladné hodnocení/, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku a jeho technické zázemí /pokud mu je známo/. Kladně hodnotí zejména:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

 • četbu související se zadanými úkoly

 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele)  

 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie

 1. podpůrně za období, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

 2. celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností.


3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 


4. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.


5. Pokud není absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.


          6. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Toto právo není odepřeno a musí být uplatněno v souladu s § 52 odst. 4 školského zákona.II. 

Závěrečná ustanovení


 1. Pravidla hodnocení budou zveřejněna na webových stránkách školy.

 2. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění výsledků ve školním informačním systému Edupage a na webových stránkách školy.

 3. Toto hodnocení je platné pouze pro druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 4. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem schválení Školskou radou. 


Mgr. Bohumil Herčík, ředitel školy


 Vloženo: Martin Píša - 21.05.2020 v 13:24
Poslední aktualizace: Martin Píša - 21.05.2020 v 13:25Zobrazit všechny zprávy ze školy

Doplňující pokyny k nástupu do školních skupin

Doplňující pokyny k nástupu  do školních skupin na Základní škole Kolín III., Lipanská 420 pro přihlášené žáky , jejich zákonné zástupce, dále pro jejich třídní učitele, učitele, vychovatele a asistentky pedagoga.    

 1. stupeň

Vážení rodiče, žáci i vyučující. Protože o nástup do školních skupin je na naší škole velký zájem, museli jsme vytvořit deset školních skupin. Zohledňován byl pouze ročník, který dítě normálně navštěvuje. Jiné kritérium nebylo možné. Věnujte tedy náležitou pozornost, do které skupiny je vaše dítě zařazeno, a který pedagog ho má na starosti dopoledne, a který odpoledne. Pokud bylo nutné míchat skupiny z různých tříd, snažili jsme se o vyrovnané poměry mezi děvčaty a chlapci.

 1. Školní skupiny začnou pracovat v pondělí  25.5.2020.

 2. Časový harmonogram je obecně stanoven na 8.00 – 12.00 a 12.00 – 16.00. Jednotlivé skupiny budou mít však časy různě posunuty kvůli stravování ve školní jídelně. Zvonit se nebude, aby byly přestávky v různých časech a žáci se potkávali co nejméně.

 3. Každý zúčastněný žák přinese první den podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, včetně zvážení zveřejněných rizikových faktorů. Toto prohlášení je k dispozici na webu školy a posíláme ho ještě znovu s těmito doplňujícími pokyny. Žák ho odevzdá učiteli před prvním vstupem do školy. Po celou dobu výuky bude žák dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla, se kterými byli rodiče i žáci seznámeni v předchozích pokynech.  Po celou dobu pobytu ve škole bude mít nasazenu ochrannou roušku.  Sundá si ji pouze při jídle a pití nebo v případě pobytu skupiny na školní zahradě.  K docházce se vede speciální třídní kniha. V případě nepřítomnosti musí být žák omluven zákonnými zástupci přes třídního učitele jako při běžné výuce. Pokud by někdo chtěl ze vzdělávání vystoupit, musí toto neprodleně písemně oznámit vedení školy. Do skupin nemůže dodatečně být nikdo doplňován.


 1. Školní jídelna bude vařit.

Časy obědů:  10.25 – 1. a  2. skupina

                         10.45 – 3. a  4. skupina

                         11.05 – 5. a 6. skupina

                         11.25 – 7. a 8. skupina

                         11.45 – 9. a 10. skupina 

Skupiny se musí za 20 minut najíst, neboť nemůžeme z organizačních důvodů stravování významně přetahovat přes 12. hodinu. (Střídání pedagogů i odchody domů).

V úterý a ve čtvrtek musí zůstat stoly pro dospělé rezervovány pro žáky 9. tříd.


 1. ROZDĚLENÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ DO SKUPIN.


Skupina č.1: Morávková - Štusová  /jména žáků jsou jen v originálu-GDPR/Skupina č.2: Karpíšková – Vlková      /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.3 : Schifflerová - Šťastná   /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.4: Pilná - Machová             /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/


Skupina č.5: Sedláková - Šárovcová   /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/


Skupina Č.6: Zugarová - Čejková        /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č, 7: Prosová - Veselá           /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č. 8: Marková T.                    /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.9: Eretová - Šindelářová    /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.10:  Králová                     /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Vyučující si v pondělí 25.5.2020 v 8.00 vyzvednou žáky ve venkovním atriu. Jednotliví učitelé budou stát v atriu s cedulkou a s číslem skupiny. Žáci se postaví k nim podle příslušnosti ke skupině. Takto, už bez cedulek, to bude každý den. Po té bude žákům měřena teplota a po přezutí v šatně bude následovat dezinfekce rukou. Opouštět školu budou žáci buď s trvalým lístečkem na samostatné odchody ze školy na celý týden, druhou možností je každodenní lísteček v kolik hodin je má učitel samotné pustit nebo pokud si bude rodič žáka sám vyzvedávat, musí napsat učiteli SMS, že stojí před školou a na žáka čeká.


             V Kolíně dne 16.5.2020                                                    Mgr. Herčík Bohumil

                                                                                                                ředitel školy


 Vloženo: Martin Píša - 17.05.2020 v 14:00Zobrazit všechny zprávy ze školy

  Kalendář akcí školy

květenčerven 2020červenec
poútstčtsone
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 ZŠ Kolín III

4. Základní škola v Kolíně Lipanská 420 je moderní škola, ve které se daří skloubit sport a umělecké směry v rámci rozšířeného vyučování, které jde ruku v ruce s kvalitním vzděláváním dalších všeobecných předmětů.
Více o současnosti školy.

 Oficiální adresa školy

Základní škola Kolín III.,
Lipanská 420, Kolín 3, 280 02
El. podatelna: skola@4zskolin.cz
Identifikátor datové schránky: c3qcqbj

 Fakturační adresa
 Mapa - jak se k nám dostat
Sekretariát: 321 722 789
Ředitel školy: 321 722 626

 Školní družina

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 04. 09. 2018, 06:00 - 17:00. Více o školní družině.

 Telefon do družiny: 602 572 542

 Školní jídelna

Objednávka jídel

 Telefon do jídelny: 321 724 045

 Aktualizace

Informace pro rodiče
vloženo: 3.6.2020 13:37:51
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
aktualizováno: 21.5.2020 13:25:31
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
vloženo: 21.5.2020 13:24:30
Doplňující pokyny k nástupu do školních skupin
vloženo: 17.5.2020 14:00:59
Doplňující pokyny k přípravě na přijímací zkoušky devátých ročníků
aktualizováno: 11.5.2020 17:44:57