4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Speciální péče na naší škole

Školní rok:

Trendy společného vzdělávání 2016/2017

V letošním školním roce i nadále probíhá předškolní speciální péče v rámci spolupráce s některými mateřskými školami a rovněž prvňáčkům nabízíme ve školním klubu Hrátky s řečí. Výuku nepovinných předmětů speciální péče jsme však letos z ekonomických důvodů zahájili pouze ve čtyřech skupinách v prvních a druhých třídách.

Žákům s legislativně uznanou potřebností však od 1. 9. 2016 vychází vstříc novela školského zákona s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je ten, jehož vzdělávání vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. Podpůrná opatření představují konkrétní pomoc v oblasti metod, forem a organizace výuky, možných úprav hodnocení, personální pedagogické podpory, využívání speciálních didaktických pomůcek, vyrovnání podmínek u přijímacího řízení na střední školy apod.

Tato opatření mohou být poskytována těm, kteří mají jen menší a dočasné potíže ve vzdělávání, žákům nadaným i žákům zdravotně postiženým. Lze také nastavit pravidla pro podporu žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.

Společné vzdělávání má vytvořit podmínky pro vzdělávání některých žáků se speciálními potřebami v běžných školách, ale současně i nadále umožňuje speciální vzdělávání. Neruší se systém speciálních škol, neruší se tedy ani systém vzdělávání žáků s mentálním postižením. Jediná změna je u žáků s lehkým mentálním postižením, u kterých se rozšiřují možnosti jejich vzdělávání. Přitom na druhém stupni ZŠ „praktické“ se po dobu čtyř let nic nemění. Oproti tomu na prvním stupni se žáci mohou vzdělávat v běžné základní škole s využitím podpůrných opatření, nebo v běžné ZŠ ve speciální třídě, nebo ve speciální škole.

Změna školského zákona by měla přinést především zlepšení finančních podmínek pro zajištění vzdělávání potřebných žáků a možnost rodičů zvolit si, kde se bude jejich dítě vzdělávat. K těmto žádostem se vždy vyjadřuje školské poradenské zařízení, které fundovaně zváží, co je v zájmu žáka, a doporučí vhodnou skladbu podpůrných opatření.

Konkrétní postupy při zavádění podpůrných opatření pro žáky naší školy najdete ve Školním vzdělávacím programu Harmonie na stránkách 22 – 27. (Jedná se o žádost, vyšetření, plán pedagogické podpory, individuální plán, posouzení nadání a další.)

S žádostí o pomoc se obracejte na výchovného poradce a koordinátora inkluze naší školy Mgr. Martinu Arltovou, případně třídního učitele.

Patronky speciální péče

Za speciální pedagogy Ivana Novotná a Gabriela Karpíšková

Fotogalerie

Speciální péčeSpeciální péčeSpeciální péče
Speciální péčeSpeciální péčeSpeciální péče
Speciální péčeSpeciální péčeSpeciální péče
Speciální péčeSpeciální péčeSpeciální péče
Speciální péčeSpeciální péče

Co je speciální péče?

Formy speciální péče

 • Předškolní speciální péče v MŠ
 • SP – rozvoj řečových dovedností – nepovinný předmět v 1. a 2. ročníku
 • SP – prevence vývojových poruch učení a chování – nepovinný předmět ve 3. – 5. ročníku
 • Seminář ČJ pro dyslektiky – nepovinný předmět ve 3. – 5. ročníku a v 6. – 9. ročníku
 • Korekce výukových poruch učení a chování (VPU a VPCh) u integrovaných žáků dle individuálního plánu

Charakteristika speciální péče

 • Aktivity vedou speciální pedagogové nebo speciálně proškolení učitelé
 • Využíváme speciálně pedagogické, didaktické a relaxační metody a speciální pomůcky
 • Klademe důraz na individuální přístup
 • Aktivity probíhají jednou týdně 45 minut formou nepovinných či volitelných předmětů
 • U integrovaných žáků probíhá korekce na základě individuálních plánů doporučených pedagogicko-psychologickou poradnou

Předškolní speciální péče

 • Rozvoj jemné motoriky rukou a mluvidel
 • Rozvoj pozornosti, soustředěnosti
 • Rozvoj emoční inteligence
 • Prevence VPU a VPCh
 • Příprava na plynulý přechod do ZŠ

Rozvoj řečových dovedností

 • Rozvoj řeči mluvené, psané, čtené a slyšené
 • Gymnastika mluvidel
 • Artikulační cvičení
 • Sluchová diferenciace
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Formulace myšlenek
 • Tiskací a psací abeceda

Prevence vývojových poruch

 • Působíme v oblasti dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, LMD, emoční lability, afektivního agresivního chování
 • Rozvíjíme motoriku, vnímání, pozornost, paměť, řeč, myšlení, emoce, city

Seminář pro dyslektiky

 • Určen žákům s dyslexií, dysgrafií, dysortografií
 • Pro žáky integrované, neintegrované i s potížemi v ČJ
 • Vychází z učiva ČJ jednotlivých ročníků
 • Upevňuje dovednosti:
  • Čtení s porozuměním
  • Aplikace pravidel českého pravopisu
  • Práce s informací
  • Psaní čitelným písmem

Kontakt

S případnými dotazy se můžete obrátit na Ivanu Novotnou (novotna@4zskolin.cz)
Stáhněte si přehled speciální péče na naší škole