4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Výchovný poradce - Mgr. Martina Arltová

Konzultační hodiny

úterý 09:35 - 10:35
čtvrtek 12:00 - 13:00
Pro rodiče vždy po předchozí telefonické domluvě,
pro žáky vždy po vzájemné domluvě.

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace o možnostech středoškolského studia můžete získat v IPSÚP - KOLÍN ( Úřad práce - 2. patro) nebo z atlasu škol (možno půjčit u vých. poradce) nebo na přehlídce škol (v MSD - Kolín v říjnu). Při výběru školy je důležité, aby se žák a jeho rodiče zamysleli nejen nad možností studia, ale také nad důsledky volby, tj.nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění?

Vybírejte své budoucí povolání zodpovědně!!!

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od loňského školního roku je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit.

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2018. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Státní přijímací zkoušky 2018

Testování proběhne v roce 2018 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2018
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 13. dubna 2018
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 16. dubna 2018
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2018
První náhradní termín 10. května 2018
Druhý náhradní termín 11. května 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Postup při vyplňování přihlášky na SŠ

 1. Přihlášky obdržím začátkem února
 2. Společně s rodiči vyberu SŠ nebo SOU a vyplním jednu nebo dvě přihlášky. Nezapomeň přihlášku podepsat a dej podepsat i rodičům.
 3. Vyplněné přihlášky do týdne dones vých. poradci ke kontrole.
 4. V dalším kroku předej přihlášky tř. učiteli, který zajistí potvrzení správnosti údajů od p. ředitele.
 5. Až přihlášky dostanu zpět, dojdu k lékaři pro PLP (jen některé obory).
 6. Přihlášky odešlu doporučeně nebo odnesu osobně na dané školy do 1. března. Každý může vyplnit přihlášky dvě nebo jednu, na které vyplní dva různé obory
 7. Nejsem-li přijat, vyberu si z nabídky škol, které vypsaly 2. kolo přij. řízení a mohu podat také odvolání.
 8. Jsem-li přijat na obě stř. školy, vyberu si jednu a do 10 prac. dnů (od rozhodnutí o přijetí) odešlu zápisový lístek na zvolenou školu.
 9. Pokud proběhne úspěšně odvolací řízení, navštívím osobně a v doprovodu zákonného zástupce SŠ a vyzvednu si zápisový lístek a mohu ho použít ještě jednou.

Přeji hodně štěstí při výběru školy a úspěšné složení přij. zkoušek.

Plán práce VP:

 • evidence integrovaných žáků a ostatních žáků s VPU
 • řešení žádostí individuální plány
 • vypracování individuálních plánů
 • roztřídění žáků do nácviků
 • seznámení nových učitelů 6.r s dětmis VPU a INTEGRACÍ
 • řešení výchovných problémů
 • evidence dětí s odloženou doch.
 • předání informací o přihláškách a o možnostech získávání informací o školách na třídních schůzkách
 • spolupráce s PPP Kolín
 • Přehlídka škol pro žáky 8. a 9. ročníků
 • v říjnu řešíme přihlášky na umělecké školy
 • s žáky 8.a 9.roč navštívíme IPS při ÚP v Kolíně
 • individuální péče pro děti s LMD, ADHD a vývojovými poruchami učení
 • další spolupráce s IPS - návštěva devátých ročníků spojená s testováním
 • vyplnění zájemek v rámci rozmísťovacího řízení
 • nábory SŠ a SOU na naší škole
 • preventivní programy
 • v prosinci vyplnění přihlášek nanečisto informace rodičů o počtu přihlášek, jejich vyplnění a odeslání o termínech
 • pravidelné informování dětí o dnech otevřených dveří na SŠ, o změnách, nových studijních oborech, o požadavcích trhu práce
 • infor. žáků o přesných názvech studjních oborů o kódech
 • spolupráce s elementaristkami při zápisu dětí do prvních tříd
 • vytypování žáků vodnýh do zařazení do dyslektických tříd
 • v dubnu řešíme neúspěšnost při přijímacím řízení a hledáme další cesty řešení
 • ke konci šk. roku kontrola platnosti vyšetření a odeslání do poradny
 • evidence zařazení žáků do škol
 • kontrola splnění individuál. plánů kompletace tř. knih nácviků, založení karet nácviků