4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy


Zprávy ze školy

Fungování sekretariátu v době uzavření školy

Vloženo: Martin Píša 15.10.2020 v 12:02:22

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY 14.10. – 27.10.

BUDE SEKRETARIÁT K DISPOZICI VE DNECH PO – PÁ OD 8 - 14HOD.


V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN 29.10. – 30.10. BUDE ŠKOLA UZAVŘENA.


Distanční výuka

Vloženo: Martin Píša 13.10.2020 v 10:06:45

DISTANČNÍ VÝUKA

Od středy 14.10.2020 dochází opět ke změnám ve vyučování žáků.

Na základě opatření vlády ČR přechází od 14.10. 2020 celá škola na distanční výuku. V provozu nebude ani  školní družina ani školní jídelna.

 Všichni žáci mají povinnost se vzdělávat distančním způsobem.  Informace k organizaci výuky při uzavření školy  obdržíte od třídních učitelů.  Nařízení je  v platnosti zatím do 1.11.2020.

V týdnu 26.10. – 30.10. jsou ministerstvem školství vyhlášeny prodloužené  podzimní prázdniny. V tomto týdnu výuka probíhat nebude.


Opatření vlády ČR: Částečná distanční výuka pro 2. stupeň základní školy

Vloženo: Martin Píša 09.10.2020 v 09:57:31

Opatření vlády ČR:  Částečná distanční výuka pro 2. stupeň základní školy

Dne 12.10. se  částečně uzavře 2. stupeň základní školy. Všichni žáci mají povinnost se vzdělávat distančním způsobem.  Informace k organizaci výuky při omezení přítomnosti ve školách obdržíte od třídních učitelů.             Nařízení je zatím v platnosti na 2 týdny.  

V týdnu od 12. – 16.10. budou na distanční výuce doma třídy VI.A,B.C  a VII.A,B.C.

V týdnu od 19. – 23.10. budou na distanční výuce doma třídy VIII.A,B.C a  IX.A,B,C.


SCIO TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ

Vloženo: Martin Píša 05.10.2020 v 12:31:09
Poslední aktualizace: Martin Píša 09.10.2020 v 09:55:16

V týdnu od 19. do 23.  října proběhne Scio testování žáků 6. tříd.

 Jedná se o celorepublikové srovnávací testování 6. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP zjistíme, jestli výsledky našich žáků odpovídají jejich studijnímu potenciálu. Loni se do projektu zapojilo 167 škol a 5 800 žáků. 

Vzhledem k distanční výuce v 2. části školního roku absolvujeme v rámci Národního testování 6. tříd test, který ověřuje znalosti žáků na konci 5. třídy. Zjistíme, co se žáci v rámci on-line výuky naučili a s čím se do školy vracejí.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat budeme na počítačích.  Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu.

Český jazyk – žáci budou řešit 40 úloh během 45 minut

Matematika – žáci budou řešit 30 úloh během 45 minut

Anglický jazyk – žáci budou řešit 40 úloh - čas není omezen – test je adaptivní – pokládá otázky podle toho, jak odpovídáte na otázky předchozí – v tomto testu se k již zodpovězeným otázkám nelze vracet

Obecné studijní předpoklady - žáci budou řešit 45 úloh během 45 minut

 

Pokyny k řešení:

Každá úloha má jen jedno správné řešení.

Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí – začněte od nejlehčích.

Pokud vám úloha nepůjde vyřešit během 2-3minut, netrapte se s ní a přeskočte na další – žádný bod nezískáte, ale nic neztratíte.

V úlohách, kde je výběr z možností, se za chybně zodpovězenou úlohu odečítá část bodu podle počtu nabízených možností.

Pokud si při řešení potřebujete dělat poznámky, použijte čistý papír, žádné jiné pomůcky nejsou povoleny.

 

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.10.2020 v 16:41:18

Protiepidemiologická opatření

Podzimní sběrová kampaň se soutěží

Vloženo: vedení školy 30.09.2020 v 23:33:23
Poslední aktualizace: vedení školy 30.09.2020 v 23:34:02

Klikněte na obrázek pro více informací

Podzimní sběrová kampaň se soutěží

Roušky do škol

Vloženo: Martin Píša 17.09.2020 v 15:24:24
Poslední aktualizace: Martin Píša 17.09.2020 v 15:24:46

Od pátku 18.9.2020 ministerstvo zdravotnictví zavádí povinnost, která se týká i naší školy a to nošení roušek i při výuce. Nařízení platí pro žáky 2.stupně.  Žáků 1.stupně se to zatím netýká.

Sběr papíru

Vloženo: Martin Píša 16.09.2020 v 11:45:02

Od pondělí 05.10. do čtvrtka 08.10.2020

proběhne na naší škole sběr papíru.

Kontejner bude přistaven

v 8.00 hod. u bočního vchodu u ŠD od pondělí do čtvrtka odpoledne.

Do sběru nesmí přijít žádný karton ani krabice, v níž bude papír přivezen. Popř. pouze svázat provázkem.

Děkujeme.

Povinné roušky od 10.9.2020 ve společných prostorách škol

Vloženo: Martin Píša 10.09.2020 v 10:54:00

Povinné roušky od 10.9.2020 ve společných prostorách škol

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsou od 10. 9. 2020 ve společných prostorách škol povinné roušky. Žáci budou mít na každý den s sebou dvě roušky v igelitových sáčcích. Bez roušky mohou být pouze ve třídě, oddělení ŠD, ŠK a při jídle ve školní jídelně. Do budovy školy je povolen vstup všem osobám pouze v rouškách. Pokud někdo roušku zapomene, bude mu 10.9. a 11.9.2020 vydána zdarma a od 14.9.2020 poskytnuta za úplatu 7 Kč. Žák, který roušku odmítne, bude oddělen od kolektivu a škola přivolá rodiče k jeho vyzvednutí.

Mgr. Herčík Bohumil, ředitel školy

Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření

Vloženo: Martin Píša 07.09.2020 v 15:38:10

Základní škola Kolín III., Lipanská 420


Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření


V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

A) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí13/žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 


B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů. 

Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení. 


C) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. 

Distanční výuka bude probíhat např. pomocí těchto nástrojů: informační systém Edupage, Facebook,          g-mail, google meet, telefon, skype, papírové úkoly.

D) hodnocení distanční výuky musí probíhat obezřetně a s rozvahou a s mírnými nároky. Po návratu dítěte z distanční výuky musí být zajištěna zpětná adaptace žáka na výuku, zajištěna reflexe jeho znalostí, plynulá návaznost na prezenční výuku se zajištěním psychosociální pohody žáka. Je tedy nutná individualizovaná výuka s cílem odstranit nerovnosti v aktuálních znalostech a dovednostech.

Odkazy:

-Letáček do sboroven Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení 

-Letáček do sboroven Adaptace žáků po návratu do školy 

-Dokument České školní inspekce Doporučení pro organizaci a vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 


  Mgr.Herčík Bohumil, ředitel školyStrana: 1