4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Roušky do škol

Vloženo: Martin Píša 17.09.2020 v 15:24:24
Poslední aktualizace: Martin Píša 17.09.2020 v 15:24:46

Od pátku 18.9.2020 ministerstvo zdravotnictví zavádí povinnost, která se týká i naší školy a to nošení roušek i při výuce. Nařízení platí pro žáky 2.stupně.  Žáků 1.stupně se to zatím netýká.

Sběr papíru

Vloženo: Martin Píša 16.09.2020 v 11:45:02

Od pondělí 05.10. do čtvrtka 08.10.2020

proběhne na naší škole sběr papíru.

Kontejner bude přistaven

v 8.00 hod. u bočního vchodu u ŠD od pondělí do čtvrtka odpoledne.

Do sběru nesmí přijít žádný karton ani krabice, v níž bude papír přivezen. Popř. pouze svázat provázkem.

Děkujeme.

Povinné roušky od 10.9.2020 ve společných prostorách škol

Vloženo: Martin Píša 10.09.2020 v 10:54:00

Povinné roušky od 10.9.2020 ve společných prostorách škol

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsou od 10. 9. 2020 ve společných prostorách škol povinné roušky. Žáci budou mít na každý den s sebou dvě roušky v igelitových sáčcích. Bez roušky mohou být pouze ve třídě, oddělení ŠD, ŠK a při jídle ve školní jídelně. Do budovy školy je povolen vstup všem osobám pouze v rouškách. Pokud někdo roušku zapomene, bude mu 10.9. a 11.9.2020 vydána zdarma a od 14.9.2020 poskytnuta za úplatu 7 Kč. Žák, který roušku odmítne, bude oddělen od kolektivu a škola přivolá rodiče k jeho vyzvednutí.

Mgr. Herčík Bohumil, ředitel školy

Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření

Vloženo: Martin Píša 07.09.2020 v 15:38:10

Základní škola Kolín III., Lipanská 420


Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření


V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

A) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí13/žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 


B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů. 

Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení. 


C) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. 

Distanční výuka bude probíhat např. pomocí těchto nástrojů: informační systém Edupage, Facebook,          g-mail, google meet, telefon, skype, papírové úkoly.

D) hodnocení distanční výuky musí probíhat obezřetně a s rozvahou a s mírnými nároky. Po návratu dítěte z distanční výuky musí být zajištěna zpětná adaptace žáka na výuku, zajištěna reflexe jeho znalostí, plynulá návaznost na prezenční výuku se zajištěním psychosociální pohody žáka. Je tedy nutná individualizovaná výuka s cílem odstranit nerovnosti v aktuálních znalostech a dovednostech.

Odkazy:

-Letáček do sboroven Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení 

-Letáček do sboroven Adaptace žáků po návratu do školy 

-Dokument České školní inspekce Doporučení pro organizaci a vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 


  Mgr.Herčík Bohumil, ředitel školy


INFORMACE PRO ZAHÁJENÍ ŠK.R. 2020/21 + INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Vloženo: Martin Píša 26.08.2020 v 14:27:15
Poslední aktualizace: Martin Píša 07.09.2020 v 15:37:11

Základní škola Kolín III. Lipanská 420


POKYN K PROVOZU A ORGANIZACI ŽIVOTA ŠKOLY


Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. Nicméně škola bude regulovat tvorbu skupin pro výuku a život školy hlavně v předmětech tělesná výchova, sborový zpěv, školní družině, jídelně, na chodbách, o přestávkách apod. Pokud dojde k situaci, že se v některé třídě objeví nákaza a zároveň tato třída bude muset být spojená s jinou třídou, nařídí vyučující na tuto hodinu všem zúčastněným roušku.

Do časově tematického plánu konkrétně zařaďte tyto okruhy:

 1. Které učivo bylo dostatečně zvládnuto ve škr.r. 2019/2020

 2. Které učivo nebylo dostatečně zvládnuto ve šk.r. 2019/2020

 3. Které učivo se přesune do šk.r.2020/21

 4. Které učivo se vypustí ve škr. 2020/21

 5. Jak budete sledovat a mapovat vzniklé rozdíly mezi žáky a jak hodnotit

 6. Jaké digitální technologie budete používat v případě opakující se distanční výuky

 7. Jak budete komunikovat s rodiči

Případná opatření se budou měnit dle tzv. SEMAFORU pro okres Kolín a dle pokynů ministerstva zdravotnictví a KHS.

Škola bude provádět úklid prostor dle pokynů MŠMT. Zaměstnanci i žáci, případně i zákonní zástupci, budou mít ve škole k dispozici desinfekci. Osobě vykazující příznaky onemocnění bude měřena teplota, dále bude oddělena od kolektivu a další postup bude dle pokynů KHS. Pokud u osoby přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců praktický lékař pro dospělé.

Škola omezí jakékoliv aktivity pro veřejnost /akademie, jarmarky, třídní schůzky apod./. Komunikace s rodiči bude nadále probíhat přes Edupage, telefon, poštu a e-mail. Pokud bude návštěva rodiče ve škole nutností, bude to po dohodě s vedením školy nebo s příslušným pedagogem.

Případné problémy s podezřením na nákazu bude řešit vedení školy, zdravotníci školy /Mgr. Pilná Hana, Mgr. Arltová Martina/ a třídní učitelé.

Postup při podezření na nákazu bude následující:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

Pokud bude dítě doma v karanténě, je jeho povinností vypracovávat učiteli zasílané úkoly jako při běžném onemocnění. Pokud by bylo doma 50% žáků třídy, musí být zahájena distanční výuka a žák je povinen se jí účastnit.

Pokud žák nebo zaměstnanec bude pobývat v zahraničí, musí se po návratu řídit opět tzv. SEMAFOREM.


                                                                                                 Mgr.Herčík Bohumil, ředitel školy


ROZDĚLENÍ PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vloženo: Martin Píša 02.07.2020 v 13:34:50
Poslední aktualizace: Martin Píša 02.07.2020 v 13:42:59

TŘÍDA 1.A 

TŘÍDNÍ UČITELKA Mgr. Blanka Marková LH + VŠ


102/20 LH 124/20 VŠ

104/20 LH 159/20 VŠ

113/20 LH 186/20 VŠ

114/20 LH 103/20 VŠ

119/20 LH 131/20 VŠ

125/20 LH 242/20 VŠ

126/20 LH 164/20 VŠ

132/20 LH 172/20 VŠ

133/20 LH

134/20 LH

140/20 LH

154/20 LH


TŘÍDA 1.B 

TŘÍDNÍ UČITELKA Mgr. Martina Svobodová VV+ VŠ


144/20 VV 108/20 VŠ

112/20 VV 150/20 VŠ

135/20 VV 105/20 VŠ

122/20 VV 120/20 VŠ

199/20 VV 123/20 VŠ

121/20 VV 130/20 VŠ

107/20 VV 163/20 VŠ

106/20 VV

115/20 VV

146/20 VV

204/20 VV

166/20 VV

157/20 VV

148/20 VV

231/20 VV


TŘÍDA 1.C 

TŘÍDNÍ UČITELKA Mgr. Ivana Novotná HV + VŠ


152/20 HV 117/20 VŠ

129/20 HV 118/20 VŠ

143/20 HV 162/20  VŠ

110/20 HV 185/20 VŠ

101/20 HV 136/20 VŠ

151/20 HV 218/20 VŠ

127/20 HV 222/20 VŠ

142/20 HV 183/20 VŠ

147/20 HV 137/20 VŠ

111/20 HV 128/20 VŠ

149/20 HV

141/20 HV

266/20 HV


Vysvětlivky:

HV – rozšířená hudební výchova

VV – rozšířená výtvarná výchova

LH – rozšířená tělesná výchova

VŠ – všeobecnáINFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Vloženo: Martin Píša 10.06.2020 v 13:49:03
Poslední aktualizace: Martin Píša 23.06.2020 v 20:45:37

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

 • PRŮBĚŽNÉ  INFORMACE PRAVIDELNĚ SLEDUJTE  NA  www.4zskolin.cz

 • ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZJISTÍTE DLE ČÍSLA JEDNACÍHO, KTERÉ VÁM BYLO PŘIDĚLENO NA VÁMI PODANÉ ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 • OBĚDY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY JE MOŽNO PŘIHLÁSIT DO KONCE ČERVNA   7:30 – 10:00 NEBO POSLEDNÍ TÝDEN V SRPNU   7:30 – 14:00 (VSTUP JE Z BOKU ŠKOLY),      TELEFON: 321 724 045

 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – PROSÍME  ZÁJEMCE  O PŘIHLÁŠENÍ NA ADRESE : reditel@4zskolin.cz

 •  Sraz prvňáčků 1. 9. 2020 v 7:45 v atriu školy

 • První třídní schůzka 1. 9. 2020 v 16:00

Potřeby pro první ročník

penál: 2 ořezané tužky, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, vysouvací

lepidlo

kufřík: plochý štětec č. 12, kulatý č. 8, kelímek na vodu, igelit na lavici,

hadřík na utírání štětců, zástěra, podložka na modelování A4, lepidlo

(vysouvací), fixy - 6 barev, 2 kolíčky na prádlo, barevné papíry, špejle,

vodové barvy, voskovky, modelína, párátka

aktovka: nepodepsané sešity 5 krát č. 512, 5 krát 511,

velký sešit bez linek č. 440 nebo 460, desky na sešity, obaly na sešity

a učebnice (zakupte v září podle skutečné velikosti), papírové hodiny,

notýsek 644, balení eurofolií A4

cvičební úbor v látkovém sáčku: tepláková souprava, kraťasy, triko,

cvičební obuv do tělocvičny i na ven, molitanový míček

hygienické potřeby: toaletní papír, tekuté mýdlo, ručník, vlhčené

ubrousky, balení papírových kapesníků, omyvatelné prostírání na

svačení, hrnek na pití

přezůvky

Všechny věci kromě sešitů podepsat!


Seznam pomůcek pro žáky 2. st. - 2020/2021

Vloženo: Martin Píša 23.06.2020 v 20:45:18

Seznam sešitů pro žáky 2. st.  -   2020/2021

Matematika: 460 – 1x, 540 – 2 x (7. -9. ročník mohou pokračovat v loňských sešitech), podložky, pravítka, kružítko, mikrotužka, úhloměr, guma, tuhé lepidlo

Český jazyk:   6. ročník: 544  - 1x, 524 – 4x

                       7. – 9. ročník: 544 – 1x, 524 – 3x  

Anglický jazyk: 444 – 1x

Přírodopis: 6. ročník: 540 – 1x, 440 – 1x, podložky;

                    7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Fyzika:  6. ročník: 540 – 1x, 440 – 1x, podložky

              7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Výchova k občanství: 544 – 1x

Zeměpis: 544 – 1x, 524 – 1x (pouze 6. ročníky)

Dějepis: 544 – 1x, 524 – 1x

Výchova ke zdraví: 524 – 1x

Hudební výchova: nehudebníci: 524 -1x, hudebníci: 544 – 1x, notový sešit

Chemie (8. + 9. ročníky): 560 – 1x, 440-1x, podložky

ICT: žáci pokračují v sešitu z 5. ročníku, nebo zakládají  544 – 1x

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Seminář z dějepisu: 524 – 1x

Netradiční výtvarné techniky: VV kufřík

Etická výchova: 524 -1x

Seminář z českého jazyka: 544 - 1x

Seminář z matematiky: 440 -1x

Seminář přírodovědný: 540 – 1x


Na všechny sešity obaly.Výtvarná výchova – povinné pomůcky pro žáky s RVVV

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, umělecká 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína, sešit 444 (na 4 roky)

Výtvarná výchova – povinné pomůcky (nevýtvarné třídy)

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína

ZMĚNA CENY OBĚDŮ OD ZÁŘÍ 2020

Vloženo: Martin Píša 16.06.2020 v 11:53:31

ZMĚNA  CENY  OBĚDŮ OD ZÁŘÍ 2020


Od září 2020 se navyšují ceny obědů o 2,- Kč.

Prosíme rodiče o  navýšení limitů na inkasních platbách.7-10 25,-Kč

11-14 27,-Kč

15 a více 29,-Kč


zaměstnanci 30,-Kč 

cizí strávníci   60,-Kč


Informace pro rodiče

Vloženo: Martin Píša 03.06.2020 v 13:37:51

Vážení rodiče, milí žáci.
Protože se nezadržitelně blíží konec školní roku, posílám vám pokyny k jeho organizaci. Od pondělí 8.6. nastoupí do školy i někteří žáci II. stupně a tím splníme všechny požadavky ministerstva školství. Musíme tedy myslet na závěrečné práce tohoto zvláštního školního roku.
1/ Učebnice třídní učitelé vyberou za použití rukavic /jsou na sekretariátu/ obvyklým způsobem, uloží je na tři dny do karantény v kabinetech a pak teprve předají  správcům učebnic.  S dětmi, které jsou ve škole, to bude snadné a s těmi co ve škole nejsou, si musí domluvit termíny mimo.
2/Klasifikace se uzavře k 12.6.2020.
3/ Konec školního roku proběhne již v pátek 26.6.2020. Nemá žádný smysl ho natahovat do dalšího týdne. Je proto i ministerstvo. Na 29.6. a 30.6. vyhlašuji ředitelské volno. 
4/ Vysvědčení bychom rozdali na etapy. V určité hodiny by toho 26.6. přišly poloviny tříd a v určitý čas ty druhé. Aby se potkalo co nejméně dětí, nepustíme najednou ani všechny třídy. Vchody do školy použijeme stejně jako v případě docházky II. stupně.: áčkové třídy bočním vchodem u tělocvičny, béčkové třídy bočním vchodem u školní jídelny a céčkové třídy bočním vchodem u chemie. Bude jim změřena teplota, vydezinfikují si ruce a půjdou do tříd k převzetí vysvědčení. Pak je zase stejným vchodem vypustíme ven.
Časy a skupiny: 
8.00 - 1. poloviny tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 7.A, 7.B, 7.C
8.30 – 2.poloviny tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 7.A, 7.B. 7.C
9.00 – 1. poloviny tříd 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B, 8.C
9.30 – 2. poloviny tříd 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B. 8.C
10.00 – 1.poloviny tříd 3.A, 3.B, 6.A, 6.B, 6.C, 9.A, 9.B, 9.C
10.30 – 2.poloviny tříd 3.A, 3.B, 6.A, 6.B 6.C 9.A, 9.B, 9.C

Přeji vám všem krásné léto a pevné zdraví . Mgr.Herčík Bohumil.


Strana: 1