4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Informace pro rodiče

Vloženo: Martin Píša 03.06.2020 v 13:37:51

Vážení rodiče, milí žáci.
Protože se nezadržitelně blíží konec školní roku, posílám vám pokyny k jeho organizaci. Od pondělí 8.6. nastoupí do školy i někteří žáci II. stupně a tím splníme všechny požadavky ministerstva školství. Musíme tedy myslet na závěrečné práce tohoto zvláštního školního roku.
1/ Učebnice třídní učitelé vyberou za použití rukavic /jsou na sekretariátu/ obvyklým způsobem, uloží je na tři dny do karantény v kabinetech a pak teprve předají  správcům učebnic.  S dětmi, které jsou ve škole, to bude snadné a s těmi co ve škole nejsou, si musí domluvit termíny mimo.
2/Klasifikace se uzavře k 12.6.2020.
3/ Konec školního roku proběhne již v pátek 26.6.2020. Nemá žádný smysl ho natahovat do dalšího týdne. Je proto i ministerstvo. Na 29.6. a 30.6. vyhlašuji ředitelské volno. 
4/ Vysvědčení bychom rozdali na etapy. V určité hodiny by toho 26.6. přišly poloviny tříd a v určitý čas ty druhé. Aby se potkalo co nejméně dětí, nepustíme najednou ani všechny třídy. Vchody do školy použijeme stejně jako v případě docházky II. stupně.: áčkové třídy bočním vchodem u tělocvičny, béčkové třídy bočním vchodem u školní jídelny a céčkové třídy bočním vchodem u chemie. Bude jim změřena teplota, vydezinfikují si ruce a půjdou do tříd k převzetí vysvědčení. Pak je zase stejným vchodem vypustíme ven.
Časy a skupiny: 
8.00 - 1. poloviny tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 7.A, 7.B, 7.C
8.30 – 2.poloviny tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 7.A, 7.B. 7.C
9.00 – 1. poloviny tříd 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B, 8.C
9.30 – 2. poloviny tříd 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B. 8.C
10.00 – 1.poloviny tříd 3.A, 3.B, 6.A, 6.B, 6.C, 9.A, 9.B, 9.C
10.30 – 2.poloviny tříd 3.A, 3.B, 6.A, 6.B 6.C 9.A, 9.B, 9.C

Přeji vám všem krásné léto a pevné zdraví . Mgr.Herčík Bohumil.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vloženo: Martin Píša 21.05.2020 v 13:24:30
Poslední aktualizace: Martin Píša 21.05.2020 v 13:25:31


 1. Základní škola Kolín III., Lipanská 420

 1.                           Název směrnice:

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020


 1. Č.j.:   216/20

Účinnost od: 25.5.2020

Spisový znak: A.4

Počet příloh:0

Skartační znak: A  5


Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tyto zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.I. 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:


 1. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu:


Ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce března. V souvislosti s mimořádnými opatřeními tak mohlo dojít k situaci, že žák nemohl být z objektivních důvodů hodnocen v tomto náhradním termínu. V takových případech je nutné žákovi stanovit nový náhradní termín, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách, a to z důvodu zásahu vyšší moci. Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto novém termínu, nebude žák za první pololetí hodnocen (podle § 52 odst. 2 věty poslední školského zákona).


 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů: 


 1. hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. března 2020

 2. podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 3. podpůrně ze všech podkladů /pouze kladné hodnocení/, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku a jeho technické zázemí /pokud mu je známo/. Kladně hodnotí zejména:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

 • četbu související se zadanými úkoly

 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele)  

 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie

 1. podpůrně za období, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

 2. celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností.


3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 


4. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.


5. Pokud není absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.


          6. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Toto právo není odepřeno a musí být uplatněno v souladu s § 52 odst. 4 školského zákona.II. 

Závěrečná ustanovení


 1. Pravidla hodnocení budou zveřejněna na webových stránkách školy.

 2. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění výsledků ve školním informačním systému Edupage a na webových stránkách školy.

 3. Toto hodnocení je platné pouze pro druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 4. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem schválení Školskou radou. 


Mgr. Bohumil Herčík, ředitel školy


Doplňující pokyny k nástupu do školních skupin

Vloženo: Martin Píša 17.05.2020 v 14:00:59

Doplňující pokyny k nástupu  do školních skupin na Základní škole Kolín III., Lipanská 420 pro přihlášené žáky , jejich zákonné zástupce, dále pro jejich třídní učitele, učitele, vychovatele a asistentky pedagoga.    

 1. stupeň

Vážení rodiče, žáci i vyučující. Protože o nástup do školních skupin je na naší škole velký zájem, museli jsme vytvořit deset školních skupin. Zohledňován byl pouze ročník, který dítě normálně navštěvuje. Jiné kritérium nebylo možné. Věnujte tedy náležitou pozornost, do které skupiny je vaše dítě zařazeno, a který pedagog ho má na starosti dopoledne, a který odpoledne. Pokud bylo nutné míchat skupiny z různých tříd, snažili jsme se o vyrovnané poměry mezi děvčaty a chlapci.

 1. Školní skupiny začnou pracovat v pondělí  25.5.2020.

 2. Časový harmonogram je obecně stanoven na 8.00 – 12.00 a 12.00 – 16.00. Jednotlivé skupiny budou mít však časy různě posunuty kvůli stravování ve školní jídelně. Zvonit se nebude, aby byly přestávky v různých časech a žáci se potkávali co nejméně.

 3. Každý zúčastněný žák přinese první den podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, včetně zvážení zveřejněných rizikových faktorů. Toto prohlášení je k dispozici na webu školy a posíláme ho ještě znovu s těmito doplňujícími pokyny. Žák ho odevzdá učiteli před prvním vstupem do školy. Po celou dobu výuky bude žák dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla, se kterými byli rodiče i žáci seznámeni v předchozích pokynech.  Po celou dobu pobytu ve škole bude mít nasazenu ochrannou roušku.  Sundá si ji pouze při jídle a pití nebo v případě pobytu skupiny na školní zahradě.  K docházce se vede speciální třídní kniha. V případě nepřítomnosti musí být žák omluven zákonnými zástupci přes třídního učitele jako při běžné výuce. Pokud by někdo chtěl ze vzdělávání vystoupit, musí toto neprodleně písemně oznámit vedení školy. Do skupin nemůže dodatečně být nikdo doplňován.


 1. Školní jídelna bude vařit.

Časy obědů:  10.25 – 1. a  2. skupina

                         10.45 – 3. a  4. skupina

                         11.05 – 5. a 6. skupina

                         11.25 – 7. a 8. skupina

                         11.45 – 9. a 10. skupina 

Skupiny se musí za 20 minut najíst, neboť nemůžeme z organizačních důvodů stravování významně přetahovat přes 12. hodinu. (Střídání pedagogů i odchody domů).

V úterý a ve čtvrtek musí zůstat stoly pro dospělé rezervovány pro žáky 9. tříd.


 1. ROZDĚLENÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ DO SKUPIN.


Skupina č.1: Morávková - Štusová  /jména žáků jsou jen v originálu-GDPR/Skupina č.2: Karpíšková – Vlková      /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.3 : Schifflerová - Šťastná   /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.4: Pilná - Machová             /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/


Skupina č.5: Sedláková - Šárovcová   /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/


Skupina Č.6: Zugarová - Čejková        /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č, 7: Prosová - Veselá           /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č. 8: Marková T.                    /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.9: Eretová - Šindelářová    /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Skupina č.10:  Králová                     /jména žáků jsou jen v originále-GDPR/Vyučující si v pondělí 25.5.2020 v 8.00 vyzvednou žáky ve venkovním atriu. Jednotliví učitelé budou stát v atriu s cedulkou a s číslem skupiny. Žáci se postaví k nim podle příslušnosti ke skupině. Takto, už bez cedulek, to bude každý den. Po té bude žákům měřena teplota a po přezutí v šatně bude následovat dezinfekce rukou. Opouštět školu budou žáci buď s trvalým lístečkem na samostatné odchody ze školy na celý týden, druhou možností je každodenní lísteček v kolik hodin je má učitel samotné pustit nebo pokud si bude rodič žáka sám vyzvedávat, musí napsat učiteli SMS, že stojí před školou a na žáka čeká.


             V Kolíně dne 16.5.2020                                                    Mgr. Herčík Bohumil

                                                                                                                ředitel školy


Doplňující pokyny k přípravě na přijímací zkoušky devátých ročníků

Vloženo: Martin Píša 06.05.2020 v 22:52:57
Poslední aktualizace: Martin Píša 11.05.2020 v 17:44:57

Doplňující pokyny k přípravě na přijímací zkoušky devátých ročníků na Základní škole Kolín III., Lipanská 420 pro přihlášené žáky, jejich zákonné zástupce, dále pro jejich třídní učitele a učitele vyučující český jazyk a matematiku.

Vážení rodiče, žáci i vyučující. Protože o vzdělávání žáků devátých ročníků je na naší škole velký zájem, museli jsme vytvořit čtyři školní skupiny, což je jiná situace, než bylo avizováno v minulém pokynu. Věnujte tedy náležitou pozornost, do které skupiny je vaše dítě zařazeno a jaké jsou časy jeho pracovních bloků. Pokud bylo nutné míchat skupiny z různých tříd, snažili jsme se nadstandardně o přesuny kamarádů, jak se to jeví třídním učitelům.

 1. Výuka začne v úterý 12.5.2020 a poběží každé úterý a čtvrtek až do konání přijímacích zkoušek na střední školy. To znamená do čtvrtka 4.6.2020, neboť přijímací zkoušky se konají v pondělí 8.6.2020. 

 2. Výuka poběží ve skupinách a časových blocích, které budou popsány níže.

 3. Každý zúčastněný žák přinese první den podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, včetně zvážení zveřejněných rizikových faktorů. Po celou dobu výuky bude dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla, se kterými byli rodiče i žáci seznámeni v předchozích pokynech.  Po celou dobu pobytu ve škole bude mít nasazenu ochrannou roušku. V případě nepřítomnosti musí být žák omluven zákonnými zástupci přes třídního učitele jako při běžné výuce. Pokud by někdo chtěl ze vzdělávání vystoupit, musí toto neprodleně písemně oznámit vedení školy. Do skupin nemůže dodatečně být nikdo doplňován.

 4. Školní jídelna pracovat nebude. Nastoupit do stravování školní jídelny by bylo možné až po nástupu žáků 1.stupně, což proběhne 25.5.2020. Zase je zde ale podmínka, že bude takový počet žáků, aby mohlo být stravování zahájeno. O tom budou vyučující žáky informovat.

 5. Skupina č.1:  zde na webu chybí jména kvůli GDPR, rodiče jména mají

Učebna č.61

Nástup před školou v atriu v 7.50

1.blok matematika – Mgr. Arltová   8.00 – 9.30

2.blok český jazyk – Mgr.Kronusová 9.45 – 11.15


Skupina č.2:  zde na webu chybí jména kvůli GDPR, rodiče jména mají

Učebna č.121

Nástup před školu v atriu v 8.00

1.blok matematika – Mgr.Vančurová 8.10 – 9.40

2.blok český jazyk – Mgr. Chybová 9.55 – 11.25


Skupina č.3 : zde na webu chybí jména kvůli GDPR, rodiče jména mají

Učebna č. 31

Nástup před školou v atriu v 8.10

1.blok český jazyk – Mgr.Kedrštová 8.20 – 9.50

2.blok matematika – Ing. Tafelová 10.05 – 11.35


Skupina č.4: zde na webu chybí jména kvůli GDPR, rodiče jména mají

Učebna č.42

Nástup před školu v atriu 8.20

1.blok český jazyk – Mgr. Kašparová 8.30 – 10.00

2.blok matematika – Mgr. Makydová 10.15 – 11.45


V Kolíně dne  6.5.2020                                                    Mgr. Herčík Bohumil

                                                                                                ředitel školy


 2020-05-11_174513_341_cestne_prohlaseni.pdf

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD – DUBEN 2020

Vloženo: Martin Píša 05.05.2020 v 23:11:42

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD – DUBEN 2020

ZŠ KOLÍN III., LIPANSKÁ 420

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE SPECIALIZACE VV, HV:

 1. Z důvodu současné složité situace byli všichni zájemci VV a HV do těchto tříd přijati bez talentových zkoušek.

 2. Děti přijaté do specializace VV budou sledovány až v měsíci září, po nástupu do školy a v případě neodpovídajícího nadání na VV budou přeřazeny do všeobecné specializace.

 3. Děti přijaté do specializace HV musí absolvovat talentové zkoušky do ZUŠ Kolín

a jejich výsledky budou zohledněny i na naší škole a v případě neúspěchu u zkoušek bude dítě přeřazeno do všeobecné specializace.

 • Talentové zkoušky na ZUŠ se mají konat 15. 16. 17. června 2020 vždy

 od 14 – 17 hod., přesto je třeba sledovat webové stránky ZUŠ Kolín z důvodu možné změny termínu a hlavně kvůli povinnému vyplnění a zaslání elektronické přihlášky na www.zus -kolin.cz/studium/Čj. 106/20 přijat(a) VV Čj. 102/20 přijat(a) LH

Čj. 107/20 přijat(a) VV Čj. 104/20 přijat(a) LH

Čj. 108/20 přijat(a) VV Čj. 113/20 přijat(a) LH

Čj. 112/20 přijat(a) VV Čj. 114/20 přijat(a) LH

Čj. 115/20 přijat(a) VV Čj. 119/20 přijat(a) LH

Čj. 117/20 přijat(a) VV Čj. 125/20 přijat(a) LH

Čj. 118/20 přijat(a) VV Čj. 126/20 přijat(a) LH

Čj. 121/20 přijat(a) VV Čj. 132/20 přijat(a) LH

Čj. 122/20 přijat(a) VV!!! Čj. 133/20 přijat(a) LH

Čj. 135/20 přijat(a) VV Čj. 134/20 přijat(a) LH

Čj. 136/20 přijat(a) VV Čj. 140/20 přijat(a) LH

Čj. 141/20 přijat(a) VV Čj. 154/20 přijat(a) LH

Čj. 146/20 přijat(a) VV Čj. 158/20 přijat(a) LH

Čj. 148/20 přijat(a) VV

Čj. 157/20 přijat(a) VV

Čj. 166/20 přijat(a) VV


Čj. 101/20 přijat(a) HV Čj. 105/20 přijat(a)

Čj. 103/20 přijat(a) HV Čj. 111/20 přijat(a)

Čj. 110/20 přijat(a) HV+VV Čj. 120/20 přijat(a)

Čj. 127/20 přijat(a) HV+VV Čj. 123/20 přijat(a)

Čj. 128/20 přijat(a) HV+VV Čj. 124/20 přijat(a)

Čj. 129/20 přijat(a) HV+VV Čj. 130/20 přijat(a)

Čj. 131/20 přijat(a) HV Čj. 137/20 přijat(a)

Čj. 142/20 přijat(a) HV Čj. 159/20 přijat(a)

Čj. 143/20 přijat(a) HV Čj. 162/20 přijat(a)

Čj. 144/20 přijat(a) HV+VV Čj. 163/20 přijat(a)

Čj. 147/20 přijat(a) HV Čj. 164/20 přijat(a)

Čj. 149/20 přijat(a) HV Čj. 172/20 přijat(a)

Čj. 150/20 přijat(a) HV+VV Čj. 183/20 přijat(a)

Čj. 151/20 přijat(a) HV Čj. 184/20 přijat(a)

Čj. 152/20 přijat(a) HV Čj. 185/20 přijat(a)

Čj. 186/20 přijat(a)
Čj. 109/20 Odklad školní docházky

Čj. 138/20 Odklad školní docházky

Čj. 139/20 Odklad školní docházky

Čj. 145/20 Odklad školní docházky

Čj. 153/20 Odklad školní docházky

Čj. 155/20 Odklad školní docházky

Čj. 160/20 Odklad školní docházky

Čj. 161/20 Odklad školní docházky

Čj. 167/20 Odklad školní docházky

Čj. 170/20 Odklad školní docházky


Vysvětlivky: 

HV – rozšířená hudební výchova

VV – rozšířená výtvarná výchova

LH – rozšířená tělesná výchova

VŠ – všeobecná třída


Zápis do prvních tříd právě probíhá

Vloženo: Martin Píša 17.03.2020 v 12:45:53
Poslední aktualizace: Martin Píša 14.04.2020 v 15:19:25

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd probíhá!

Vedení školy

DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE NAŠICH ŽÁKŮ

Vloženo: Martin Píša 16.03.2020 v 12:08:04
Poslední aktualizace: Martin Píša 16.03.2020 v 12:09:29

DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE NAŠICH ŽÁKŮ


INFORMACE K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

Z DŮVODŮ ZPŘÍSNĚNÍ PREVENTIVNÍHO OPATŘENÍ VLÁDY ČR V SOUVISLOSTI S COVID 19 UPRAVUJEME HODINY K VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI OŠETŘOVNÉHO TAKTO:

 1. OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ       PO – PÁ OD 9- 11 HOD.

 2. ELEKTRONICKY NA VYŽÁDÁNÍ         email : krasna@4zskolin.cz

 3. TELEFONICKY       321 722 789               INFORMACE PRO RODIČE TÝKAJÍCÍ SE VYUČOVACÍHO PROCESU.

               TENTO TÝDEN ZADÁVAJÍ NA EDUPAGE ŽÁKŮM ÚKOLY TŘÍDNÍ UČITELÉ, OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE K TOMU PŘIBUDE TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚT UČITELÉ JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ. V DALŠÍCH TÝDNECH BY TO PROBÍHALO OBDOBNĚ.


               INFORMACE OHLEDNĚ UČEBNIC ŽÁKŮ

               KDO Z ŽÁKŮ MÁ UČEBNICE VE ŠKOLE, MUSÍ SE OBEJÍT BEZ NICH NEBO VYŘEŠIT S TŘÍDNÍM    UČITELEM BEZKONTAKTNÍM PŘEDÁNÍM STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ.


Informace pro rodiče k žádosti na ošetřovné.

Vloženo: Martin Píša 12.03.2020 v 13:58:34
Poslední aktualizace: Martin Píša 12.03.2020 v 13:59:10

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY.

VYSTAVENÉ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ JE MOŽNO VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU ŠKOLY.

PO – PÁ OD 9 -14 HOD.

tel.kontakt: 321 722 789

e-mail: krasna@4zskolin.cz

Preventivní opatření a uzavření školy z nařízení vlády ČR

Vloženo: Martin Píša 10.03.2020 v 14:13:56
Poslední aktualizace: Martin Píša 10.03.2020 v 14:14:39

Vážení rodiče, z nařízení vlády ČR je škola od 11.3.2020 až do odvolání uzavřena. Další vývoj je nutné průběžně sledovat.


Žáci mají za povinnost od pondělí 16.3.2020 sledovat zprávy, eventuálně úkoly na školním informačním systému Edupage.

Koronavirus

Vloženo: Martin Píša 03.03.2020 v 10:27:30
Poslední aktualizace: Martin Píša 03.03.2020 v 11:30:07

Vážení rodiče.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru se na vás obracíme s informacemi krajského úřadu, jak snížit možnost přenosu infekce v rámci školní docházky.

1)Základní prevencí je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

2)V případě, že se žáci do školy vrací po jarních prázdninách (nebo i jindy) z ohrožených oblastí Itálie a dalších označených ohnisek nákazy, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

3)Pokud nastane situace viz. bod 2, oznamte výsledek jednání s hygienickou stanicí vedení školy.                                

                                                                             ¨

   Mgr. Herčík Bohumil, ředitel školy


Strana: 1